Οροι Διαγωνισμου

Όροι Διαγωνισμού 

 

Η εταιρία μας διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό, για τον οποίο οι διαγωνιζόμενοι θα λαμβάνουν γνώση είτε από την ιστοσελίδα μας «www.netpatra.gr», είτε από τη σελίδα μας στο Facebook «https://www.facebook.com/NetPatra.gr», είτε με άλλον τρόπο και μπορούν να λάβουν μέρος ακολουθώντας αποκλειστικά τα δύο (2) βήματα που βρίσκονται στη διεύθυνση «www.netpatra.gr/diagonismos».

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοικοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Η εταιρία βασίζεται στην ορθότητα, την αλήθεια και την νομιμότητα των στοιχείων στις δηλώσεις των συμμετεχόντων της καθώς και στο πλαίσιο του εκάστοτε διαγωνισμού και δεν υποχρεούται ούτε είναι σε θέση να ελέγξει τα παραπάνω. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει δικαίωμα στη διοργανώτρια εταιρία να ακυρώσει τη συμμετοχή τους από τον εκάστοτε διαγωνισμό/κλήρωση. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμπεριφέρονται στα πλαίσια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης, καθώς και να μην προσβάλουν την εικόνα της διοργανώτριας εταιρίας. Διαφορετικά η εταιρία κατά την ελεύθερη κρίση της δύναται να ακυρώνει συμμετοχές, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στον εκάστοτε διαγωνισμό.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η Τετάρτη 10 Ιουνίου, ενώ η λήξη του θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουλίου στις 20:00, έχοντας διάρκεια ενός 1 (ενός) μήνα. Κάθε συμμετέχοντας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο μία φορά σε κάθε διαγωνισμό/κλήρωση και εφόσον έχει ολοκληρώσει ορθά τα απαραίτητα πεδία και βήματα συμμετοχής του διαγωνισμού. 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα που δεν επιδέχεται παρέμβασης, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξεως του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο. Του όνομα των δύο (2) νικητών θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης στη σελίδα της εταιρίας στο Facebook «https://www.facebook.com/NetPatra.gr». Εάν διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του νικητή, αυτός χάνει το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η άνω εταιρία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο νικητή.

 

ΝΙΚΗΤΗΣ - ΔΩΡΟ

Το δώρο θα καρπωθεί ο ίδιος ο νικητής κατόπιν συνεννόησης με τη διοργανώτρια εταιρία, μετά από ταυτοποίηση των στοιχείων του με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή των με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.

Το δώρο που θα κερδίσει κάθε νικητής / νικήτρια δεν δύναται κατόπιν να διαφοροποιηθεί περιλαμβάνει τα εξής:

- τη δημιουργία διαφημιστικού λογαριασμού Google Ads (εφόσον δεν διαθέτει ο νικητής)
- τη δημιουργία όλων των καμπανιών Google Ads που θα χρειαστούν, σε συνάρτηση και με το budget και τους στόχους της επιχείρησης και σε κάθε περίπτωση όχι πάνω από δέκα (10) καμπάνιες.
- τη διαχείριση και βελτιστοποίηση των καμπανιών αυτών για τον πρώτο μήνα λειτουργίας του λογαριασμού
- κουπόνι Google Ads αξίας έως 120€ που θα πιστωθεί στο διαφημιστικό budget της επιχείρησης τον πρώτο μήνα λειτουργίας του λογαριασμού, εφόσον πρόκειται για νέο διαφημιστικό λογαριασμό, με βάση τους όρους και προϋποθέσεις εξαργύρωσης κουπονιών που διέπουν την Google.

Στα δώρα δεν περιλαμβάνεται διαφημιστικό budget προς τρίτους ή άλλη παροχή πλην όσων αναγράφονται. Η ευθύνη της διοργανώτριας εταιρίας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του καθορισμένου από τον διαγωνισμό δώρου.

Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληρεί κάποιον από τους όρους του παρόντος (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη στο εύλογο διάστημα των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των νικητών (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν βρεθεί ή βρεθεί καθυστερημένα. Σε περίπτωση που η συμμετοχή ακυρωθεί μετά την απόδοση του δώρου η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση να αιτηθεί και την απόδοση του δώρου που θα έχει αποδοθεί. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του εκάστοτε διαγωνισμού και της απόδοσης του δώρου στον νικητή κάθε υποχρέωση της άνω εταιρείας παύει να υφίσταται και η εταιρία μας δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στον εκάστοτε διαγωνισμό.

Πέρα από τον κεντρικό νικητή του μεγάλου δώρου, κάθε συμμετέχοντας κερδίζει αυτομάτως με την έγκυρη συμμετοχή του, έκπτωση εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) σε υπηρεσίες διαφημίσεων Google Ads, εφόσον ζητήσει προσφορά και ξεκινήσει τη συνεργασία του έως τις 31 Αυγούστου 2020. Για την εξαργύρωση της προαναφερθείσας έκπτωσης, ο συμμετέχοντας οφείλει κατά την αρχική του επικοινωνία με την εταιρεία μας, να αναφέρει το ονοματεπώνυμό του ώστε να ταυτοποιηθεί η έγκυρη συμμετοχή του. Και για το δώρο της έκπτωσης ισχύει ότι και για το μεγάλο δώρο (είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται, δεν συμψηφίζεται κ.λπ.). 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της εταιρείας μας, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β) βαθμό.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. Στα πλαίσια της ενέργειας η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω (Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο/E-mail), τα οποία θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του διαγωνισμού/κλήρωσης. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι Συμμετέχοντες θα αποθηκεύονται και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του διαγωνισμού/κλήρωσης. Με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό/κλήρωση και με τη γραπτή συναίνεσή του (όπως αυτή συντελείται με την ένδειξη (Χ) στο αντίστοιχο πεδίο), ο Συμμετέχων συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού/κλήρωσης. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν μετά τη λήξη του Διαγωνισμού/κλήρωσης, εκτός αν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

2. Περαιτέρω, τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρηθούν και θα τύχουν επεξεργασίας από την Εταιρεία και τις συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, - πέραν του ανωτέρω σκοπού – και για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας με email για νέα ή προσφορές, με newsletter, με sms κλπ. Η Διοργανώτρια θα λάβει όλα τα απαραίτητα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό/κλήρωση να λάβει χώρα με απόλυτη ασφάλεια από τις τρίτες συνεργαζόμενες εταιρίες.

3. Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων, την υποβολή παντός τύπου ερωτημάτων που τα αφορούν, καθώς και τη δήλωση ανάκλησης ή άρσης επί των δοθεισών συναινέσεων. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου ορίζεται η διοργανώτρια εταιρία.

Η διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί μονομερώς όλους τους όρους του παρόντος, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκεια του εκάστοτε διαγωνισμού/κλήρωσης, να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει τον εκάστοτε διαγωνισμό/κλήρωση.